ചിത്രങ്ങള്‍

താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ തയ്യൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങള്‍ സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് thayyur@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.
   
സമ്പൂര്‍ണ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സാക്ഷരതാ ഗ്രാമം പ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള്‍
       
   
തയ്യൂരിന്‍റെ തനത് നാടന്‍ കലകള്‍
       
   
തയ്യൂരിന്‍റെ തനത് നാടന്‍ കലകള്‍
       
   
തയ്യൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍